تغییرات ورژن 6.2


 
  •  تغییرات بخش مراجعات                           

- گزارش بیمه بیمار، اضافه شدن قبض روزانه

  • تغییرات بخش گزارش کارکرد پزشکان

- اضافه شدن ستون تخفیف ،امکان نمایش کلیه ردیف ها(جدا از اینکه بیمار پرداختی داشته است یا خیر) 

  • تغییرات بخش نامه ها

 - امکان نوشتن چند درمان در گواهی هزینه ها 

  •  تغییرات بخش گزارش حسابداری

 - اضافه شدن ستونهای شرح درمان و مانده کل بیمار