گزارش درمانها


در گزارش درمانها ،گزارشی آماری است و بسیار کاربردی می باشد که می توان درمانهای انجام شده جهت بیماران در بازه زمانی خاص جستجو نمود.

مثلاَ می توان تعداد پروتز ها یا ایمپلنت های انجام گرفته در یکسال جاری به همراه جمع هزینه ها و جزییات بیماران ثبت شده مانند تاریخ ، نام بیمار ، شماره پرونده و هزینه درمان را مشاهده نمود.