گزارش بیماران بدقول


لیست بیماران بدقول ، شامل بیمارانی است که در قسمت پذیرش برای آنها نوبت درمان ثبت شده باشد، اما در زمان مقرر به مرکز درمان مراجعه ننموده یا تاخیر داشته اند.