کاربران و دسترسی ها


 

جهت محدود نمودن دسترسی کاربران سیستم در قسمتهای مختلف برنامه از این بخش می توان استفاده نمود که هر کاربر پس از ورود به برنامه ازطریق رمز عبور خود ، فقط به قسمتهایی که مجاز است دسترسی خواهد داشت. انواع دسترسی به شرح زیر می باشد:

مشاهده : در صورت غیر فعال بودن این گزینه ، کاربر توانایی دیدن آن بخش را ندارد.

جدید : در صورت غیر فعال بودن ، کاربر امکان ثبت پرونده جدید در بخش مربوطه را ندارد.

ویرایش : در صورت غیر فعال بودن ، کاربر توانایی ویرایش موارد ثبت شده قبلی را نخواهد داشت.

حذف : در صورت غیر فعال بودن ، کاربر توانایی حذف موارد ثبت شده را نخواهد داشت.

چاپ و ارسال : در صورت غیر فعال بودن ، کاربر نمی تواند در بخشهای مربوطه اقدام به تهیه پرینت یا فایل اکسل نماید.