نوبت دهی به بیماران


 

این بخش جهت وقت دهی روزانه به بیماران دارای پرونده و یا حتی فاقد پرونده مورد استفاده قرار می گیرد که لیست های روزانه به تفکیک پزشک می باشد و برای هر پزشک می توان ساعات کاری را ابتدا بصورت هفتگی تهیه نموده و در لیست ساعات کاری ، نمایی از لیست ساعت های کاری پزشک و همچنین ساعتهای وقت داده شده را مشاهده نمود.

 

از امکانات خوب این قسمت ثبت نوع مراجعه بیمار به تفکیک ،مراجعه به موقع ، عدم مراجعه ، مراجعه با تاخیر و اعلام انصراف می باشد .

از دیگر امکانات این بخش امکان ارسال SMS به بیماران جهت یادآوری ساعت مراجعه (نوبت) می باشد.