تاریخچه پزشکی


 

در این بخش چنانچه بیمار دارای بیماری خاصی باشد که می تواند در درمان او تاثیر گذار باشد می توانید در قسمت تاریخچه پزشکی اقدام به ثبت آن بیماری با توضیحات اضافه نمایید . قابل توجه است که پس از ثبت ، بیماری در فرم پرونده بیمار هم بصورت علامت هشدار نمایش داده می شود.

برای انتخاب تعداد بیماری محدودیتی وجود ندارد و همچنین امکان اضافه نمودن بیماری های جدید به لیست کلی توسط شما وجود دارد.